ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van MBC zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in UTRECHT onder nummer 30184303.


Artikel 1. Algemeen
1. Overeenkomsten met MBC worden gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
3. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voorzover, deze schriftelijk door MBC zijn aanvaard.

Artikel 2. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door het inschakelen van MBC voorziet van een diensten.
Opdrachtnemer: MBC – Made by Connie.
Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, op grond waarvan MBC diensten verleent aan opdrachtgever.
Opdrachtbevestiging: het door MBC te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de opdrachtbeschrijving, het (uur- of dag-) tarief alsmede de duur van de opdracht en de contracturen (per periode) zijn opgenomen.
Professional: degene die namens MBC opdrachten bij opdrachtnemer uitvoert
Tarief: de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde vergoeding per uur of per dag
Honorarium: het totaal aan geleverde uren of dagen in een bepaalde periode maal het daarvoor geldende tarief.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes
1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
2. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
3. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
2. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. De bevoegdheid van de opdrachtnemer tot het geven van aanwijzingen met betrekking tot de opdracht wordt begrensd tot de in artikel 7:402 BW omschreven aanwijzingsbevoegdheid.

Artikel 5. Uitvoeren door derden
1. Opdrachtnemer heeft het recht, voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de opdracht door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met opdrachtgever.
2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6. Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever zullen schriftelijk met opdrachtnemer worden overeengekomen. Uitvoering geschiedt conform het in de overeenkomst afgesproken tarief, tenzij sprake is van een verzwaring van taken en verantwoordelijkheden van opdrachtnemer.
2. Veranderingen die door opdrachtgever in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijnen door opdrachtnemer worden overschreden. Bij veranderingen op verzoek van opdrachtgever zullen reeds afgesproken termijnen worden heroverwogen, zonder dat opdrachtnemer verantwoordelijk kan worden gesteld voor tijds- of kostenoverschrijdingen.

Artikel 7. Verlenging van de overeenkomst
Indien opdrachtgever verlenging van enige contractperiode wenst, dan dient hij MBC daarvan tenminste 1 maand voor afloop van de geldende contractperiode schriftelijk in kennis te stellen. MBC is echter nimmer gehouden in te stemmen met enige verlenging zonder voorafgaand akkoord.

Artikel 8. Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, gerekend vanaf het einde van de lopende kalendermaand.
2. Indien tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het afgesproken tarief en de afgesproken inzet per periode als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan werknemers van opdrachtgever of aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Tarieven + overwerk
1. De opdracht wordt uitgevoerd tegen het in de opdrachtbevestiging afgesproken (uur- of dag-) tarief. Indien de werkzaamheden het noodzakelijk maken dat in weekenden of op feestdagen wordt gewerkt, kan – in overleg met opdrachtgever – een toeslag van 25% of 50% op het uurtarief in rekening worden gebracht.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief: onkosten van opdrachtnemer, declaraties van ingeschakelde derden, BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden, dan wel kunnen worden, opgelegd.

Artikel 10. Wijze van facturering
MBC zal maandelijks aan opdrachtgever een factuur doen toekomen op basis van door de opdrachtgever geaccordeerde urenstaten, te vermeerderen met door de opdrachtgever goedgekeurde declaraties van zakelijke kosten. Door het ondertekenen van de urenstaten en de kostendeclaraties verklaart opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld en afdoende zijn onderbouwd.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten en vervolgens in mindering van de verschuldigde wettelijke rente en eventuele incassokosten.
5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.
6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
7. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

Artikel 12. Contractsoverneming
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
2. Voorts geldt dat opdrachtnemer, indien zij bezwaar heeft tegen de contractsoverneming, het recht heeft de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 13. Medewerking opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Geheimhouding
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 15. Intellectueel en industrieel eigendom
1. Alle door opdrachtnemer voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
2. Alle door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het gefactureerde honorarium, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 17. Overmacht
1. Indien MBC door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is M.B.C. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel(verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2. Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet (meer) van M.B.C. kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen nakomt. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen, werkstakingen, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en indien enige dwangrechtelijke overheidsregeling het (verder) uitvoeren van de werkzaamheden onmogelijk maakt.

Artikel 18. Vrijwaring derden
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 19. Reclames en onderzoek
1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.
2. Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
3. Indien en voorzover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtgever de keuze tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft opdrachtgever het recht op restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 20. Vervaltermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens opdrachtnemer één jaar.
Artikel 21. Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.

Website
MBC streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. MBC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Maarsbergen, 1 februari 2018.