Disclaimer voor madebyconnie.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van madebyconnie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door MBC. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MBC is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MBC.


Geen garantie op juistheid

MBC streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. MBC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Privacy

De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw contactafspraak en het opmaken van de facturen. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door het contactformulier de website in te vullen, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site.
U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken en te verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Made by Connie Visagie & Styling om na te gaan over welke gegevens Made by Connie Visagie & Styling beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen.

Made by Connie Visagie & Styling is de enige bezitter van uw gegevens.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van madebyconnie.nl op deze pagina.

De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw contactafspraak en het n, het opmaken van de facturen . Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door het contactformulier de website in te vullen , verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site.
U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken en te verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Made by Connie Visagie & Styling om na te gaan over welke gegevens Made by Connie Visagie & Styling beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen.